Skip to content

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. OPISOP.shop: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 33138140 handelend onder de naam Mavodi bv.
1.2. Website: de website van opisop.shop, te raadplegen via opisop.shop en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met opisop.shop en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen opisop.shop en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van opisop.shop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor opisop.shop slechts bindend, indien en voor zover deze door opisop.shop uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van opisop.shop afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. De weergegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten bij verzending binnen Nederland. Bij verzending buiten Nederland zullen extra verzendkosten in rekening worden gebracht.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. opisop.shop kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van opisop.shop afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. opisop.shop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van opisop.shop en het voldoen aan de daarbij door opisop.shop gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opisop.shop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft opisop.shop het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. opisop.shop kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien opisop.shop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door opisop.shop is ontvangen, stuurt opisop.shop de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. opisop.shop is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel twee weken. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van opisop.shop.
5.4. Indien opisop.shop de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. opisop.shop raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. opisop.shop is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met opisop.shop binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan opisop.shop, of op andere ondubbelzinnige wijze aan opisop.shop kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. opisop.shop bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

opisop.shop / Mavodi bv
Hacquartstraat 4
1071 SH Amsterdam

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft opisop.shop de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij opisop.shop aanbiedt het product zelf af te halen, mag opisop.shop wachten met terugbetalen tot opisop.shop het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan opisop.shop volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. opisop.shop is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de opisop.shop is gewezen op de te late betaling en opisop.shop de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is opisop.shop gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 25% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 20% over de daaropvolgende € 2.500,- en 15% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 70,-. opisop.shop kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door opisop.shop een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. opisop.shop staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat opisop.shop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt opisop.shop daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien opisop.shop de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van opisop.shop, dan kan hij bij opisop.shop per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. opisop.shop geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal opisop.shop binnen 10 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. opisop.shop verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar opisop.shop / mavodi bv gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
11.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

opisop.shop
Hacquartstraat 4 
e-mail: info@opisop.shop
KvK-nummer: 33138140
btw-nummer: 001511725B01

Terms and conditions 

Introduction

These are our General Terms and Conditions. These General Terms and Conditions always apply when you use our Website or place an order through our Website, and they contain important information for you as a buyer. Please read them carefully. We also recommend that you save or print these General Terms and Conditions so that you can consult them at a later time.

Article 1. Definitions

1.1. opisop.shop: based in Amsterdam and registered with the Chamber of Commerce under file number000043000398 trading under the name opisop.shop.
1.2. Website: the Website of opisop.shop, to be found on opisop.shop and all of its subdomains.
1.3. Customer: the natural person or corporation who enters into an agreement with opisop.shop and/or is registered on the Website.
1.4. Agreement: any arrangement or agreement between opisop.shop and Customer of which the General Terms and Conditions are an integral part.
1.5. General Terms and Conditions: these General Terms and Conditions.

Article 2. Applicability of the General Terms and Conditions
2.1. The General Terms and Conditions apply to all offers, agreements and deliveries of opisop.shop, unless explicitly agreed otherwise in writing.
2.2. If Customer in his order, confirmation or any other communication alleging acceptance of the General Terms and Provisions includes any provisions that differ from, or are not included in the General Terms and Conditions, such provisions will only be binding upon opisop.shop if and in so far as opisop.shop has accepted them in writing.
2.3. In cases where specific product or service-related terms and conditions apply in addition to these general terms and conditions, Customer can always invoke the applicable condition that is most favorable to him in the event of incompatible general terms and conditions.

Article 3. Prices and information

3.1. All prices posted on the Website and in other materials originating from opisop.shop include taxes and other levies imposed by the government, unless stated otherwise on the website.
3.2. The prices shown include shipping costs for shipping in the Netherlands. Shipping costs abroad will be charged to Consumer.
3.3. The content of the Website is composed with the greatest care. opisop.shop cannot, however, guarantee that all information on the Website is correct and complete at all times. All prices and other information posted on the Website and in other materials originating from opisop.shop are subject to obvious programming and typing errors.
3.4. opisop.shop cannot be held responsible for deviations in colour that result from the quality of the colors displayed on the screen.

Article 4. Conclusion of the Agreement

4.1. The Agreement will be deemed to be concluded at the moment Customer accepts the offer of opisop.shop subject to the conditions laid down by opisop.shop.
4.2. If Customer has accepted the offer by electronic means, opisop.shop will confirm receipt of acceptance of the offer by electronic means without delay. Until such receipt of acceptance is confirmed, Customer will have the possibility to terminate the Agreement.
4.3. If it is found that, in accepting or otherwise entering into the Agreement, Customerhas provided incorrect data, opisop.shop will have the right to postpone the Agreement until the correct data is received.

Article 5. Execution of the Agreement

5.1. As soon as opisop.shop has received the order, it will send the products to Consumer without delay and with due regard for the provisions of paragraph 3 of this article.
5.2. opisop.shop is authorised to engage third parties in the fulfilment of its obligations under the Agreement.
5.3. In principle, the delivery term is 2 weeks. Delivery may be effected in various ways, at the discretion of opisop.shop.
5.4. If opisop.shop is unable to deliver the products within the agreed term, it will notify Consumer accordingly. In that case Consumer can decide either to agree to a new delivery date or to terminate the Agreement without incurring any costs.
5.5. opisop.shop advises Consumer to inspect the products upon delivery and to report any defects within an appropriate period, preferably in writing or by email. For further details, see the article about guarantee and conformity.
5.6. The risks associated with the products will transfer to Consumer as soon as the products are delivered at the agreed delivery address.
5.7. If the ordered product can no longer be supplied, opisop.shop is entitled to deliver a product which is comparable in nature and quality to the ordered product. In that case, Consumer will have the right to terminate the Agreement without incurring any costs and to return the product free of charge.

Article 6. Right of withdrawal/return

6.1. This article only applies if Consumer is a natural person who is not acting in his or her professional or commercial capacity. Business Consumers therefore have no right of withdrawal.
6.2. Consumer will have the right to dissolve the distance Agreement with opisop.shop within  14 days after receiving the product, free of charge and without stating reasons.
6.3. The term commences on the day after the product was received by the consumer, or a third party designated by the consumer, who is not the transporting party, or:

  • if the delivery of a product involves different deliveries or parts: the day on which Consumer, or a third party designated by Consumer, received the last delivery or the last part;
  • with contracts for the regular delivery of products during a given period: the day on which Consumer, or a third party designated by Consumer, received the last product;
  • if Consumer has ordered several products: the day on which Consumer, or a third party designated by Consumer, received the last product.

6.4. Any costs made by Consumer with respect to return shipments are on the account of Consumer.
6.5. During the withdrawal period referred to in paragraph 1, Consumer will treat the product and its packaging with the utmost care. Consumer may not open the packaging or use the product unless this is necessary in order to determine the nature of the products, their features and their operation.
6.6. Consumer is only liable for the product’s devaluation that is a consequence of his handling the product other than as permitted.
6.7. Consumer can terminate the Agreement in accordance with paragraph 1 of this article by reporting the withdrawal (digital) to opisop.shop, within the withdrawal period, by means of the model form for right of withdrawal or in some other unequivocal way. If opisop.shop makes it possible for Consumer to declare his withdrawal via electronic/digital means, then after receiving such a declaration, opisop.shop sends immediate confirmation of receipt.
As quickly as possible, but no later than 14 days after the day of reporting as Products can be returned to the following address:

opisop.shop / Mavodi bv
Hacquartstraat 4
1071 SH Amsterdam

6.8. Any amounts already paid by Consumer (in advance) will be refunded to Consumer as soon as possible, and in any case within 14 days after dissolution of the Agreement. If Consumer chose an expensive method of delivery in preference to the cheapest standard delivery, opisop.shop does not have to refund the additional costs of the more expensive method. Except in cases in which opisop.shop has offered to retrieve the product himself, he can postpone refunding until he has received the product or until Consumer proves he has returned the product, depending on which occurs earlier.

Article 7. Payment

7.1. Customer shall pay the amounts due to opisop.shop in accordance with the ordering procedure and any payment methods indicated on the Website. opisop.shop is free to offer any payment method of its choice and may change these methods at any time. In cases of payment after delivery Customer will be given a term of payment of 14 days entering on the day after delivery.

7.2. If Customer does not complete his payment obligation, he will be indebted the legal interest over the belated payment. opisop.shop needs to remind Customer of the belated payment and opisop.shop has to give Customer a term of 14 days to complete the payment obligation. After failing this 14 days term opisop.shop is allowed to recover any extrajudicial debt collection costs on Customer. These debt collection costs are not higher than: 15% of the open payment with a maximum of € 2.500,-; 10% of the next € 2.500,- and 5% over the next € 5.000,- with a minimum of € 40,-. opisop.shop is allowed to deviate from the named amounts and percentages in the advantages of Customer.

Article 8. Warranty and conformity

8.1. This article only applies if Consumer is a natural person who is not acting in his or her professional or commercial capacity. If opisop.shop gives a separate warranty on the products then, without prejudice to the aforesaid, this applies to all types of Consumers.
8.2. opisop.shop guarantees that the products are in conformity with the Agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and with the existing statutory provisions and/or government regulations that are in force from the date of entering into the Agreement. If specifically agreed, opisop.shop also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
8.3. If the delivered product is not in conformity with the Agreement, Consumer must inform opisop.shop within a reasonable period of time after he has discovered the defect.
8.4. If opisop.shop deems the complaint to be correct, the faulty product(s) will be repaired, replaced or refunded in consultation with Consumer. The maximum amount of compensation is, having regard to the Article on liability, equal to the price paid by Consumer for the product.

Article  9. Complaints handling procedure

9.1. If Customer has any grievances in connection with a product (in accordance with the article on warranties and conformity) and/or about other aspects of opisop.shop’s service, it can submit a complaint by telephone, by email or by post. See the contact details at the bottom of the General Terms and Conditions.
9.2. opisop.shop will respond to the complaint as soon as possible, and in any case within 10 days after having received it. If it is not yet possible for opisop.shop to formulate a substantive reaction to the complaint by that time, opisop.shop will confirm receipt of the complaint within 10 days after having received it and give an indication of the term within which it expects to be able to give a substantive or definitive reaction to Customer’s complaint.

Article 10. Personal details

10.1. opisop.shop will process the Consumer’s personal details in accordance with the privacy statement published on the Website.

Article 11. Final provisions

11.1. This agreement is governed by the laws of the country of  The Netherlands.
11.2. Insofar as not dictated otherwise by mandatory law, any disputes ensuing from the Agreement will be submitted to the competent Dutch court in the district where opisop.shop has its registered office.
11.3. If any provision set out in these General Terms and Conditions should prove to be void, this will not affect the validity of the General Terms and Conditions as a whole. In that case, the Parties will lay down one or more new provisions in replacement which will reflect the original provision as much as is possible under the law.
11.4. The term ‘written’ in these General Terms and Conditions also refers to communication by email and fax, provided that the sender’s identity and the integrity of the email message have been sufficiently established.

Contact details

Should you have any questions, complaints or comments after reading these General Terms and Conditions, please contact us by email or letter.

opisop.shop / Mavodi bv 
Hacquartstraat 4
1071 SH Amsterdam
e-mail:  info@opisop.shop
Chamber of Commerce number: 33138140
VAT number:  001511725B01